Blockbusters allmänna personuppgiftsmeddelande

 

På Blockbuster följer vi med i den digitala utvecklingen och vill säkerställa att vi skyddar de data som utvecklingen innebär. Det gäller uppgifter om både våra kunder och våra medarbetare.

På Blockbuster vill vi vara en trovärdig och transparent verksamhet som leder med gott exempel.

1. Om Blockbusters personuppgiftsmeddelande

När du använder Blockbusters produkter och tjänster lämnar du en del personuppgifter till oss. I vårt personuppgiftsmeddelande kan du se vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt vad vi använder dem till. Det är viktigt för oss att ta väl hand om dina personuppgifter, och vi hoppas att du tar dig tid till att läsa om hur vi gör det. 

Struktur

Blockbusters personuppgiftsmeddelande består av ett allmänt meddelande (detta dokument) plus flera specifika dokument, som närmare beskriver den hantering av personuppgifter som sker i samband med din användning av Blockbusters produkter och tjänster.

Vem är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmsgade 1, 0900 Köpenhamn C avgör i vilka syften Blockbuster får samla in och hantera dina personuppgifter, och är ”dataansvariga” i samband med reglerna om hantering av personuppgifter.

Vem ska du kontakta?

Om du har frågor om innehållet i detta personuppgiftsmeddelande eller andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, får du gärna kontakta vår kundservice.

Kontakta även kundtjänst om du får vetskap om eller misstänker att vi har brutit mot reglerna för hantering av personuppgifter.

Blockbuster Kundtjänst: support@blockbuster.se

Du kan även kontakta Nuuday-koncernens dataskyddsansvarige på: dpo@nuuday.dk

Innehåll

I vårt personuppgiftsmeddelande kan du läsa:

 • vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem samt hur vi använder dem
 • vem som har åtkomst till dina personuppgifter och hur länge vi lagrar dem
 • hur vi skyddar dina personuppgifter
 • om dina rättigheter i samband med vår hantering av dina personuppgifter
 • allmän information om datasäkerhet och säkerhetspolicys
 • vem du ska kontakta om du har frågor.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, hur samlar vi in dem och hur använder vi dem?

Blockbuster samlar in dina personuppgifter i en rad olika syften. Uppgifterna samlas in eller skapas när du t.ex. besöker våra webbsidor (cookies), deltar i undersökningar, registrerar dig som ny kund eller använder våra produkter eller tjänster. Kundresan nedan illustrerar de olika steg som kräver att vi samlar in information om dig för att kunna leverera våra åtaganden:

Här nedan hittar du allmän information om hur och varför vi samlar in och hanterar dina personuppgifter under de olika stegen.

Steg 1: Jag undersöker

Då du besöker Blockbusters webbsida eller i övrigt kontaktar oss samlar vi in vissa personuppgifter om dig.

Personuppgifterna som vi samlar in när du kontaktar oss kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, IP-adress, huruvida du givit oss tillåtelse att skicka marknadsföringsmaterial, samt vilka produkter/tjänster som du hyrt och köpt av oss. Vi får uppgifterna från dig eller samlar in dem genom våra egna system och webbsidor. I vissa fall får vi uppgifter genom någon av våra samarbetspartners, t.ex. i samband med kundundersökningar (surveys) eller om du deltar i en tävling.

Du kan läsa mer om hanteringen av personuppgifter i samband med Nuudays användning av undersökningar här Personuppgiftsmeddelande för kundnöjdhetsundersökningar

Vi skickar endast reklam och erbjudanden till dig via telefon och e-post, om du givit ditt godkännande till det.

Dessutom hanterar vi personuppgifter för att upptäcka och förhindra olovlig användning eller missbruk av våra nätverk och tjänster.

Dina personuppgifter hanteras som utgångspunkt alltid av oss på Blockbuster, men kan i vissa fall överföras till underleverantörer eller externa partners, som hjälper oss med att genomföra undersökningar, skicka ut reklam, etc.

Vi hanterar dina personuppgifter på basis av intresse och överväger löpande skyddet av ditt privatliv mot vårt intresse i att hantera dina personuppgifter.

Steg 2: Jag anmäler mig/ändrar mig

Blockbuster samlar in dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter och/eller tjänster du som kund väljer att köpa av oss, samt för att kunna ändra en kundrelation. Uppgifterna behandlas i samband med hantering av beställning och leverans av produkter och tjänster, d.v.s. då vi uppfyller avtalet mellan dig och oss.

De personuppgifter som vi samlar in i dessa syften är vanligtvis ditt namn, ditt kundnummer, ditt användarnamn och din e-postadress (eventuellt den e-postadress du använder för att logga in på Facebook, om du använder funktionen logga in med Facebook). Uppgifterna får vi från dig och Facebook, om du loggar in med Facebook.

Den konkreta hanteringen av personuppgifter i samband med leverans av produkter eller tjänster beskrivs för varje produkt eller tjänst i steg 3: ”Jag använder”, där du kan se en lista över våra produkter och tjänster.

I samband med anmälning eller byte från en produkt eller tjänst från Blockbuster till en annan, hanterar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtalsmässigt åtagande, vilket är att leverera produkten eller tjänsten till dig. Om vi hanterar dina personuppgifter, som samlats in i samband med anmälan eller byte av en produkt eller tjänst, i marknadsföringssyfte, sker detta på basis av intresse och vi överväger löpande skyddet av ditt privatliv mot vårt intresse i att hantera dina personuppgifter.

Steg 3: Jag använder

Steg 3: ”Jag använder” täcker fyra områden:

 • Jag använder, som handlar om den hantering av personuppgifter som sker när du använder en produkt eller tjänst.
 • Jag betalar, som handlar om betalningen av produkten eller tjänsten.
 • Jag har ett problem, som handlar om den support vi erbjuder om du har problem med produkten eller tjänsten.
 • Jag delar, som handlar om allt som involverar sociala medier, t.ex. Facebook.

Jag använder
Blockbuster hanterar uppgifter om din användning av våra produkter och tjänster, t.ex. vilka filmer du har hyrt, köpt eller valt som favoriter hos oss. Det gör vi bl.a. för att säkerställa att du får en bra och konsekvent användarupplevelse, för att kunna leverera den tjänst du har begärt och för att kunna skapa en korrekt kvittering åt dig.

När du använder våra produkter eller tjänster utgår vi endast från de uppgifter du gav oss när du registrerade dig (se steg 2 ovan). I vissa fall samlar vi dock in eller skapar ytterligare personuppgifter när du använder våra produkter eller tjänster. T.ex. samlar vi in positionsdata, så att vi kan följa momslagen, vilket kräver att vi registrerar och kontrollerar våra kunders geografiska område samt att vi registrerar data från cookies, som skapas när du besöker våra webbsidor.

Vilka personuppgifter som samlas in eller skapas, samt hur vi hanterar och skyddar dem, finns noggrant beskrivet i underdokumentet för den enskilda produkten eller tjänsten.

När du använder en av våra produkter eller tjänster hanterar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtalsmässigt åtagande, vilket är att leverera produkten eller tjänsten till dig.

I vissa fall kan vi vara tvungna enligt lag att hantera dina personuppgifter i samband med din användning av våra produkter och tjänster.

Jag betalar

Blockbuster hanterar även de personuppgifter du gav oss, när du registrerade dig för någon av våra produkter eller tjänster (se steg 2), för att bl.a. kunna kontrollera dina betalningar och för att kunna förbättra våra affärsförfaranden och betalningssystem.

De personuppgifter vi normalt samlar in och använder i dessa syften är ditt namn, din e-postadress och eventuella betalningsuppgifter. De relevanta uppgifterna samlas in via våra system och beror på den tjänst du har valt.

Vi hanterar dina personuppgifter i dessa syften för att kunna uppfylla ett avtalsmässigt åtagande, bl.a. för att kunna möjliggöra betalning.

Jag har ett problem

Blockbuster hanterar dina personuppgifter när vi hjälper dig svara på eventuella frågor du har om våra tjänster. Det kan t.ex. vara frågor om din kvittering, om du inte får din produkt att fungera, eller om du har frågor om din profil på vår webbsida.

För att vi ska kunna identifiera dig som kund, hitta rätt uppgifter i våra system och svara på frågor från dig, kommer vi normalt att be om din e-postadress. De ytterligare personuppgifter vi behöver beror på vad frågan handlar om. Om den t.ex. handlar om din beställning, kommer vi att leta upp ditt konto så att vi kan se pågående beställningar. Dessa uppgifter samlas in via våra system. 

En del av våra underleverantörer som hjälper oss med support kan befinna sig utanför EU.

Du kan läsa mer om säkerhet och användning av underleverantörer här nedanför under punkten ”Åtkomst och delning av data”. Du kan även hitta mer information om användning av underleverantörer för varje enskild produkt eller tjänst under punkten ”Produkter och tjänster”.

Om vår support krävs för att kunna leverera den beställda produkten eller tjänsten, kommer hanteringen av dina personuppgifter vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden. I andra supportärenden sker hanteringen på basis av intresse, och vi avväger vårt intresse i att hantera dina personuppgifter mot skyddet av ditt privatliv.

Jag delar

Blockbuster hanterar dina personuppgifter när du som kund eller potentiell kund kommunicerar med oss via sociala medier och när vi använder dessa medier för marknadsföring.

När du kommunicerar med oss, t.ex. i samband med support via sociala medier, behöver vi kunna identifiera dig som kund, hitta rätt uppgifter i våra system, och vi kommer normalt att be dig skicka din e-postadress via e-post. De ytterligare personuppgifter vi behöver beror på vad din förfrågan handlar om. Om din förfrågan t.ex. handlar om din beställning, kommer vi att leta upp ditt konto så att vi kan se pågående beställningar. Nya personuppgifter får vi från dig.

Vi använder även sociala medier och andra tredje parter för direktreklam. De uppgifter vi normalt använder i detta syfte är din e-postadress, de produkter eller tjänster från Nuuday du har, din förbrukning av film etc. via Blockbusters tjänster, samt användaridentifierare i samband med din användning av våra digitala kommunikationskanaler. Uppgifterna har vi antingen fått direkt från dig eller i samband med hämtning av användarbeteenden på våra digitala kommunikationskanaler. Blockbuster ger vidare uppgifterna till de sociala medier och andra företag som hjälper oss med att rikta marknadsföringen.

En del av våra underleverantörer som hjälper oss med support och direktreklam kan befinna sig utanför EU.

Du kan läsa mer om säkerhet och användning av underleverantörer här nedanför under punkten ”Åtkomst och delning av data”. Du kan även hitta mer information om användning av underleverantörer för varje enskild produkt eller tjänst under punkten ”Produkter och tjänster”.

Om vår support krävs för att kunna leverera den beställda produkten eller tjänsten, kommer hanteringen av dina personuppgifter vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden. I andra supportärenden sker hanteringen på basis av intresse, och vi avväger vårt intresse i att hantera dina personuppgifter mot skyddet av ditt privatliv. En liknande intresseavvägning är grunden för vår hantering och delning av personuppgifter i samband med riktad reklam via sociala medier och andra tredje parter.

Jag lämnar

Blockbuster hanterar dina personuppgifter för att kunna avsluta ditt konto.

De personuppgifter vi behöver för att kunna avsluta ditt abonnemang eller din tjänst är normalt endast ditt namn och din e-postadress. Om vi är osäkra på att vi har hittat rätt kund, kan vi möjligtvis be dig lämna ytterligare personuppgifter för att säkerställa att vi inte råkar stänga någon annans konto av misstag. När vi garanterat oss om att vi hittat rätt kund, stänger vi ditt konto i våra system.

När vi stänger ditt konto raderar vi de uppgifter som inte längre krävs. Vilka uppgifter det rör sig om beror på de enskilda produkterna och tjänsterna. Du hittar ytterligare information om detta under avsnittet ”Produkter och tjänster”.

Vi hanterar dina personuppgifter i detta syfte för att kunna uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden.

2.1 Produkter och tjänster

Här hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med en bestämd produkt eller tjänst:

2.2 Samtycke

En del hantering av dina personuppgifter kräver ett tydligt samtycke från dig. Det gäller t.ex. vissa typer av marknadsföring och kundundersökningar, som inte är nödvändiga i relation till annan lagstiftning, som inte är av hänsyn till uppfyllandet av ett avtal med dig eller som inte sker på basis av intresse.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Vi garanterar att det är lika enkelt att dra tillbaka ditt samtycke som att ge det och att vi sparar dokumentation för att kunna bevisa att du har lämnat ditt samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. 

3 Vem har åtkomst till dina personuppgifter och hur länge lagrar vi dem?

3.1 Åtkomst och delning av uppgifter

För att säkerställa att endast relevanta personer har åtkomst till dina personuppgifter när de hjälper dig under något av stegen i din kundresa hos oss, har vi infört stränga åtkomstbegränsningar till de system där uppgifterna lagras och hanteras.

Det innebär att en medarbetare endast har åtkomst till dina personuppgifter om han eller hon ska utföra en uppgift som är nödvändig för att tillhanda en produkt eller tjänst åt dig. Beroende på vilken typ av uppgift som ska utföras, får medarbetaren endast åtkomst till de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra uppgiften. Vi kräver även att våra partners och underleverantörer är lika strikta om de hanterar dina personuppgifter åt oss.

Vi delar personuppgifter med partners och underleverantörer i följande fall:

 • För att kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig. I de fall där vi delar (överför) personuppgifter med en underleverantör eller partner överför vi endast de uppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sin del av uppgiften. Vi garanterar även att underleverantören eller partnern hanterar personuppgifterna på ett säkert och pålitligt sätt och att de följer våra instruktioner.
 • Med ditt samtycke: I vissa fall, efter att du givit ditt samtycke, delar vi personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Blockbuster.
 • Efter en intresseavvägning: I vissa fall delar vi personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Blockbuster. Detta sker när vi har ett berättigat intresse i att göra det och när detta intresse går i linje med skyddandet av ditt privatliv.
 • Av juridiska skäl: För att kunna följa lagstiftning, andra bestämmelser och rättsliga processer eller för att följa berättigade rekommendationer från offentliga myndigheter.
 • För att driva igenom våra villkor för den enskilda tjänsten, inklusive när vi ska undersöka potentiella överträdelser.
 • För att kunna upptäcka, förhindra eller på andra sätt adressera bedrägeri, säkerhetsmässiga eller tekniska problem.
 • För att kunna skydda oss mot rättighets- eller säkerhetsbrott och mot skador på Nuudays eller filmbolagens egendom, våra användare eller offentligheten, vilket krävs enligt lag eller i övrigt är tillåtet.

Det kan vara att en partner eller underleverantör har hela eller delar av sina produkter eller tjänster i ett land utanför EU (ett tredje land) och att dina personuppgifter därmed skickas ut från EU. När Nuuday överför personuppgifter sker detta enligt de relevanta rättsliga grunderna i artikel 44–49 i GDPR. Vid tillfällen där det finns en tillräcklighetsbedömning från EU kommissionen överförs personuppgifter enligt artikel 45.1.

Vi tillfällen där det inte finns en tillräcklighetsbedömning från EU kommissionen överförs personuppgifter enligt artikel 46.2 c.

När personuppgifter överförs enligt artikel 46.2 c försäkrar Nuuday att överföringen är evaluerad i enlighet med EDPB:s riktlinjer 01/2022 om kompletterande åtgärder. Detta för att försäkra effektiva kompletterande åtgärder i situationer där en Standard Contractual Clause inte i sig själv kan säkra en tillräcklig skyddsnivå.

3.2 Lagring av personuppgifter

Blockbuster avser inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna leverera våra produkter eller tjänster till dig, så länge det är nödvändigt för eventuella klagomåls- eller rättsärenden, eller så länge det krävs enligt annan lagstiftning. Vi lagrar även dina uppgifter under en kort period efter att du har sagt upp ditt avtal med oss, så att vi kan återskapa ditt konto om du skulle vilja det (ångerperiod), eller om du har frågor om hur vi hanterade dina personuppgifter medan du var kund hos oss.

Vi har en allmän policy för hur länge vi lagrar bestämda typer av personuppgifter. Det kan dock finnas undantag, så vi rekommenderar att du läser avsnittet ”Produkter och tjänster”. Där hittar du information om de enskilda produkterna och tjänsterna och hur länge personuppgifterna lagras. 

Vi garanterar att den bestämda lagringstiden (den tid vi lagrar dina personuppgifter) även gäller hos våra underleverantörer. De lagrar inte dina personuppgifter längre än vi.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att garantera att hanteringen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt har vi implementerat ett styrsystem för informationssäkerhet, baserat på best practice ISO27001 samt standarden för Försäkring & Pension. Detta system omfattar styrning, processer och andra administrativa, tekniska och fysiska kontroller, som säkerställer att vår IT-miljö är säker, både ur ett sekretess-, integritets- och tillgänglighetsperspektiv.

Vi lägger även stor vikt på de system och applikationer som hanterar dina personuppgifter. Vi har speciella säkerhetskrav och -kontroller för vart och ett av dessa system.

Säkerhetskraven och -kontrollerna gäller både hos oss och hos våra underleverantörer, så hela leveranskedjan för tjänsten är säkrad. Vi utför granskningar och säkerhetskontroller, t.ex. sårbarhets- och intrångstester, både på våra egna system och på system som drivs av våra underleverantörer.

En del av våra tjänster är även säkerhetscertifierade och har genomgått externa ISAE-granskningar.

De IT-miljöer, system och applikationer vi använder för att tillhandahålla kundservice och produkter, samt lagring eller hantering av personuppgifter, är utvärderade och utformade för att vara så säkra som möjligt.

5. Dina rättigheter

Blockbuster respekterar dina rättigheter och de personuppgifter du ger oss är helt och hållet dina.

Du har b.la. rätt till att få åtkomst till, korrigera, exportera och göra invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter.

Personer har olika behov av att skydda sina personuppgifter. Vi arbetar hårt med att göra det tydligt vilka personuppgifter vi och våra samarbetspartners samlar in, så att du enkelt kan utnyttja dina rättigheter.

5.1. Upplysningsplikt

Du har rätt till att se vilka personuppgifter vi har om dig. Du hittar informationen i detta personuppgiftsmeddelande.

5.2. Rätt till information

Du har rätt till att få en insikt i de uppgifter vi hanterar om dig samt en rad ytterligare uppgifter. För att skydda dina personuppgifter måste du bekräfta din identitet på ett relevant sätt innan du kan få åtkomst till dina uppgifter.

På https://support.bbaws.net/hc/sv/requests/new kan du begära att få se dina uppgifter. Vi behandlar alla förfrågningar så snabbt vi kan och inom en månad får du en bekräftelse på att utlämningen skett eller information om när vi förväntar att den sker.

5.3. Rätt att korrigera

Blockbuster garanterar att de insamlade och lagrade personuppgifterna är korrekta. I de fall du anser att de är felaktiga eller ofullständiga, ber vi dig kontakta oss så att vi kan korrigera uppgifterna.

Vi har dock rätt att neka din begäran om den är ogrundad eller om vi upprepade gånger tar emot begäran från dig. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrationsavgift. Vi förbehåller oss även rätten att neka din begäran om den inte har något syfte.

Du kan begära att få dina uppgifter korrigerade genom att kontakta vår kundservice. Alla förfrågningar behandlas så snabbt som möjligt och inom en månad får du en bekräftelse på att dina personuppgifter har korrigerats eller information om när vi förväntar att korrigeringen sker.

5.4. Rätt till radering

Blockbuster har en raderingspolicy för att garantera att inga personuppgifter lagras längre än nödvändigt. Härtill kan du själv be om att få dina personuppgifter raderade.

Vid särskilda tillfällen har du rätt till att få dina personuppgifter raderade innan vår allmänna radering av personuppgifter inträffar.

Du kan begära att få dina uppgifter raderade genom att kontakta vår kundservice. Vi behandlar alla förfrågningar så snabbt vi kan och inom en månad får du en bekräftelse på att dina uppgifter har raderats eller information om när vi förväntar att det sker.

5.5. Rätt till dataportabilitet
Du har även rätt till att – i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format – få ut dina personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Du kan även få uppgifterna överförda till en annan leverantör. Denna rätt kallas för dataportabilitet och gäller när:

 • du givit ditt samtycke till hanteringen eller när hanteringen sker baserat på ett avtal, och
 • hanteringen sker automatiskt (elektroniskt).

5.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt till att invända mot vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter, om hanteringen sker mot bakgrund av en intresseavvägning av våra och dina syften och avseenden.

Om invändningen är berättigad, kommer vi att begränsa hanteringen enligt beskrivningen nedan.

Du har även rätt till att göra en invändning mot vår hantering av dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Gör du en invändning mot denna hantering får vi inte längre hantera dina personuppgifter för detta ändamål.

5.7. Rätt till begränsning av hantering

Du har i vissa tillfällen rätt till att begränsa hanteringen av dina personuppgifter. Om du har rätt till att begränsa hanteringen av dina personuppgifter får vi framöver endast hantera uppgifterna – bortsett från bevaring – med ditt samtycke eller med syftet att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga krav, eller för att beskydda en person eller intressen som är viktiga för samhället.

5.8. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt till att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten kan vara Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen, beroende på vilken typ av personuppgifter det handlar om.
Du hittar kontaktuppgifter till Datatilsynet på www.datatilsynet.dk och Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk

6 Allmän information om datasäkerhet och säkerhetspolicys

 

6.1 Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Nuudays dataskyddsrådgivare har ansvar för att löpande granska och kontrollera att Blockbuster och våra partners och underleverantörer lever upp till reglerna om hantering av personuppgifter och de säkerhetskrav vi anser är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter.

Våra dataskyddsrådgivare samarbetar med Datatilsynet och andra lokala tillsynsmyndigheter i samband med efterlevnad av reglerna om hantering av personuppgifter och klagomål som inte kan lösas av Blockbuster.

6.2 Ändringar i personuppgiftsmeddelandet

Vi granskar personuppgiftsmeddelandet löpande och uppdaterar det om det sker några ändringar i vår hantering av personuppgifter. Eventuella ändringar publiceras här och väsentliga ändringar meddelas även via e-post och andra kommunikationskanaler. Det gäller i synnerhet för ändringar i vår hantering av personuppgifter i samband med en viss produkt eller tjänst.

Detta personuppgiftsmeddelande uppdaterades den 10. januar 2023

 

 

Loading spinner