Personuppgiftsmeddelande för Nuuday Business Intelligence (BI)

 

Detta personuppgiftsmeddelande gäller för affärsenheterna inom Nuuday, och som utnyttjar BI-tjänster (Data & Advanced Analytics)

 

Detta personuppgiftsmeddelande beskriver vår hantering, användning och delning av personuppgifter i samband med användning av BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics.

 

Nuuday ligger i framkant i samband med användningen av BI i syftet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för goda kundupplevelser och utmärkta affärsmöjligheter.

 

Typer av personuppgifter och syften

 

Vi samlar in och hanterar följande typer av personuppgifter om våra kunder i samband med BI:

 

Uppgifter som vi får direkt från dig eller som vi själv genererar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Kundnummer
 • Kontonummer
 • KIS-nummer
 • Link IT kundnummer
 • CVR-nummer för företagskunder
 • Hushållets ID
 • Person ID
 • MAC-adress på utrustning som ska anslutas
 • WIFI-SSID och lösenord
 • IP-adresser, offentliga och lokala
 • LID-nummer på anslutningen
 • Datakvalitet på LAN-anslutningar
 • Information om kundens existerande avtal med varumärken inom Nuuday
 • Information om kundens användning av alla Nuudays produkter
 • Information om kundförhållande och samtycken kunden givit
 • Information om kundens användning av relevanta förmånsprogram
 • Information om kundkontakt vi alla marknadsföringskanaler
 • Trafik på Nuudays sociala medier och sociala plattformar
 • Al kommunikation med kunden i samband med kundkorrespondens
 • Felmeddelanden och servicebesök
 • Ekonomiska förhållanden mellan kunden och Nuuday
 • Nummerporteringsuppgifter
 • Givna svar i kundnöjdhetsundersökningar, som utförts av varumärken inom Nuuday

 

Uppgifter som Nuuday får från TDC NetCO A/S:

 • IMEI-nummer
 • IMSE/ICC-nummer
 • Trafikkonsumtion och datakvalitet i TDC NetCOs nätanslutningar

 

Uppgifter som vi får från tredjeparter:

 • Uppgifter från Bygning- og Boligregistret (BBR)
 • Uppgifter från Danmarks Statistik (DST)
 • Uppgifter från CVR-registret
 • Conzoom data
 • Uppgifter från RKI

 

Syftena för insamlingen och hanteringen av personuppgifterna är:

 

Baserat på våra interna data om våra kunder, arbetar vi dagligen med att ta fram och tillhandahålla insikter åt våra affärsenheter så att de kan:

 • Identifiera trender på marknaden (köp, försäljningar, churn, porteringar, kundnöjdhet)
 • Utföra driftsmässiga prestationsvärderingar (samtal till kundtjänst, prestationsrapporter, överblick över inledda initiativ inom försäljning, kundtjänst, prognoser för försäljning/churn/samtal/konverteringar, regionala initiativ, etc.)
 • Skapa bättre förutsättningar för att skräddarsy kundupplevelsen (kategorisera kundsegment, churnpotentiella kunder, merförsäljningsmöjligheter, rekommendationer) med syftet att ge en relevant kundupplevelse
 • Optimera våra interna processer och system (rapportöversikt, heatmaps, driftsstopp, servicenivåer, etc.)
 • Optimera vår användning av ekonomiska medel (fördelning av driftsbudget mellan marknadsföring, försäljning, kundtjänst, tekniker, personal- och kundinriktade enheter).

Som stöd för dessa syften använder Nuuday en rad analytiska metoder för att få fram insikt och kunskap om vår verksamhet. Dessa metoder inkluderar:

 • Data management i form av sammanställning av interna data från våra kundsystem i syftet att svara på frågor
 • Deskriptiv dataanalys och rapportering med syftet att skapa en överblick över kundrörelser, finansiella värden och trender i kundbasen
 • Advanced Analytics med syftet att förebygga missbruk och förbättra kundupplevelsen, samt förutspå kundutveckling och affärsmässiga trender.
 • Machine learning för att statistiskt kunna skapa kundrekommendationer, churnsegment, CLV, kundsegment, etc.
 • Deep Learning för bild- och textanalys.

Ovanstående är baserat på en samling dedikerade datapunkter (produktdata, demografi, användning av koncernens produkter, m.m.) som gör att vi effektivt kan besvara ovanstående frågor.

 

Vår kundkontakt sker alltid baserad på gällande bestämmelser om samtycke, så att vi inte aktivt kontaktar våra kunder utan att TDC Group har laglig rätt till detta. Vi använder oss inte av automatisk profilering.

 

Den juridiska grunden för vår hantering av dina personuppgifter är:

 • Ett berättigat intresse för Nuuday att kunna tillhandahålla ovanstående analyser med syftet att förbättra våra tjänster, föra statistik och skräddarsy relevant marknadsföring åt våra kunder. Det berättigade intresset ska baseras på att Nuuday för användningen av BI, endast hanterar allmänna personuppgifter, inklusive unika tekniska adresser och information om aktuella tjänster som Nuuday redan hanterar i andra syften.
 • En del uppgifter hanteras endast med ditt samtycke. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till denna typ av hantering.

 

Invändning mot hantering av personuppgifter

 • Då vi hanterar dina personuppgifter på intressebasis, har du rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser. Om du gör detta, får vi inte längre hantera personuppgifterna, såvida vi inte påvisar starka legitima grunder för hanteringen, som går före dina intressen och rättigheter, eller om hanteringen är nödvändig för att rättsliga krav ska kunna följas, göras gällande eller försvaras. Du motsäger dig hanteringen genom att vända dig till kundtjänsten hos det relevanta varumärket inom Nuuday.

 

Invändning mot hantering av personuppgifter för direktreklam

 • Då vi hanterar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, har du när som helst rätt till att invända mot hanteringen av personuppgifter i detta syfte, inklusive invända dig mot profilering i samband med direkt marknadsföring. I dessa fall får vi inte längre hantera dina personuppgifter i detta syfte. Du motsäger dig hanteringen genom att vända dig till kundtjänsten hos det relevanta varumärket inom Nuuday.

 

Delning av personuppgifter

Personuppgifter kommer att delas med följande mottagare:

 • Personuppgifter delas inte med tredjeparter.
 • Personuppgifter delas dock med databehandlare som hjälper oss med 2-nivåsupport och systemdrift.

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

 • I vissa fall kan personuppgifter överföras till underleverantörer som utför 2-nivåsupport och systemdrift, och som ligger utanför EU (Indien och Pakistan) i syftet att tillhandahålla nödvändig teknisk assistans. EU-kommissionen har inte fattat beslut om huruvida lagstiftning och praxis är adekvata i Indien och Pakistan. Den juridiska grunden för överföringen är EUs ”Standard Contractual Clauses” för överföringar från dataansvariga till databehandlare i icke-säkra länder utanför EU/EES. Standardavtalet finns tillgänglig på olika språk via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

 

Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det krävs för att kunna uppfylla ovannämnda åtaganden, dock i högst 5 år för före detta kunder. Uppgifter om återkallande lagras i 12 månader, och marknadsföringsdata lagras i 2 år.

 

Hanteringssäkerhet

För att skydda dina personuppgifter som används i denna produkt, har vi infört en rad säkerhetsåtgärder som granskas regelbundet.

Du kan läsa mer om dessa åtgärder via länkarna nedanför:

 

Engelsk version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

 

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Om du vill ha mer information om hanteringen av dina personuppgifter i samband med Nuudays användning av BI, kan du kontakta kundtjänsten på det relevanta varumärket inom Nuuday.

 

Detta personuppgiftsmeddelande uppdaterades den 18. december 2019

 

 

 

Loading spinner