Villkor för Blockbuster

Februari 2020

1. Avtalet

2. Användning av Blockbuster

3. Beställning, betalning och uppspelning av hyrt eller köpt material

4. Leverans och ångerrätt

5. Blockbuster-profil, registrering av betalkort och behandling av personuppgifter

6. Förbud mot offentlig visning och vidare distribution.

7. Upphovsrätt och brott mot upphovsrätten.

8. Köp och användning av Klippkort

9. Tvister och reklamationer

1. Avtalet

Blockbuster ägs av

Nuuday A/S Teglholmsgade 1 DK0900 København C Danmark

Momsnummer DK40075291

I dessa villkor härefter kallat ”Blockbuster”.

För användning av de tjänster och produkter Blockbuster erbjuder gäller följande villkor:

Blockbuster ger kunden via www.blockbuster.se eller Blockbusters applikation tillgång till streaming av film mot betalning. Betalningen sker per film och filmen visas på kundens enhet, som kan vara en dator, smartphone eller surfplatta, samt utvalda typer av Smart TVs och spelkonsoler (härefter ”kundens enhet”).

Blockbuster erbjuder följande produkter:

  • Hyrning av film i 48 timmar
  • Köp av film eller serier

Hyrning av film i 48 timmar ger kunden tillgång till videostreaming och uppspelning av den hyrda filmen i 48 timmar räknat från det klockslag då uppspelningen startas. Kundens tillgång till att spela upp filmen går dock ut 30 dagar efter genomfört köp. Väljer kunden att ladda ned den hyrda filmen räknas 48 timmar från det klockslag då nedladdningen avslutats.

Köp av film eller serier ger kunden obegränsad tillgång till videostreaming av den köpta filmen eller serien så länge filmen eller serien är omfattad av avtalet mellan Blockbuster och rättighetsinnehavarna. Köpta filmer och serier kan laddas ned till Blockbusters applikation till smartphone eller surfplatta, och därefter kan de visas offline utan internettillgång. Om Blockbusters avtal med rättighetsinnehavarna upphör kommer kunden få tillgång till att ladda ned en kopia av filmen och kunden kommer vid dessa tillfällen meddelas via e-post om tillvägagångssättet för nedladdningen.

Det vid var tid gällande utbudet av film och serier på Blockbuster samt hur du använder Blockbuster är närmare beskrivet på www.blockbuster.se.

2. Användning av Blockbuster

Användningen av Blockbuster förutsätter att kunden har den nödvändiga utrustningen (hårdvara och mjukvara) för användning av Blockbusters tjänster och produkter. På www.blockbuster.se kan kunden hitta information om vilka operativsystem som Blockbuster är kompatibelt med.

Kunden kan beställa, betala och spela upp film så som beskrivs i punkt 3. i dessa villkor.

Blockbuster får endast användas för kundens privata bruk, med vilket avses kundens hushåll. När kunden upprättat en profil hos Blockbuster kan kunden fritt beställa och spela upp filmer och serier inom EU i enlighet med EU:s förordning om portabilitet för digitala tjänster.

Kundens användning av Blockbuster kräver att kunden skapar och identifierar sig via sin profil hos Blockbuster, i enlighet med punkt 5.


Blockbuster kan användas genom alla internetanslutningar i Sverige, och på följande sätt:

· En och samma film kan endast spelas upp på en enhet åt gången.

· Kunden kan maximalt använda Blockbuster på 2 enheter samtidigt, och spela upp maximalt 2 olika filmer samtidigt

· Kunden kan välja att växelvis använda Blockbuster på upp till 5 olika enheter som registreras i Blockbusters system i enlighet med punkt 5. Kunden kan avregistrera/byta ut en registrerad enhet var 30:e dag.

Vid användning av Blockbuster via mobildatatjänster ska kunden vara uppmärksam på att leverantören av mobildatatjänsten kan kräva betalning för användning av den datamängd, mätt i megabyte (MB), som filmen kräver för att spelas upp/laddas ned. Streaming av en film som är 2 timmar lång fyller mellan 4-6 GB beroende på kvalitet och bandbredden på använd anslutning. Det rekommenderas att kunden använder Blockbuster via en bredbandsanslutning som inte är användningsbaserad.

För att få en tillfredsställande kvalitet vid uppspelning av de streamade filmerna rekommenderas det att nedladdningshastigheten på den internetanslutning som används är minst 10 Mbit/s. Det görs dock förbehåll för att kvalitete n på den visade filmen/serien kan variera beroende på kundens övriga användning av samma internetanslutningen som används till streaming av filmen/serien från Blockbuster, samt variationer i förbindelsens hastighet.

Vid uppspelning av hyrda och/eller köpta filmer kan storleken på datamängden som filmen kräver samt kraven på hastighet på den använda internetanslutningen p.g.a. den teknologiska utvecklingen stiga i förhållande till det som krävdes när avtalet ingick.

Kunden kan ladda ned beställda filmer och serier i applikationerna till iPhone/iPad (iOS) och Android mobil/surfplatta. De nedladdade filmerna och serierna kan då spelas upp offline.

Blockbuster har markerat alla filmer och serier med en rekommenderad åldersgräns. Blockbuster rekommenderar att åldersgränsen följs för att undvika att speciellt yngre barn får en dålig upplevelse.

Blockbuster förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen, så som på grund av drifts-eller säkerhetsmässiga skäl, temporärt stänga tillgången till Blockbusters hemsida och/eller applikation.

3. Beställning, betalning och uppspelning av hyrt eller köpt material

På www.blockbuster.se finns det information om priser för användning av Blockbuster.

Film kan beställas, betalas och spelas upp på www.blockbuster.se (via en dator), på Blockbusters applikation till smartphones och surfplattor som har Android som operativsystem, samt via Blockbusters applikation till vissa Smart TVs och spelkonsoler med tillgång till internet. Har kunden klippkort och klipp på sin profil, kan kunden dessutom använda dessa klipp för att beställa och spela upp filmer via applikationer till iPad och iPhone (IOS).

Kvittot för kundens beställning skickas till den e-postadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil, i enlighet med punkt 5.

Betalning för Blockbusters produkter (och tjänster) kan göras på följande sätt:

· Genom kundens betalkort som kunden har möjlighet att registrera på förhand till sin Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.

· Genom att använda ett klippkort, i enlighet med punkt 8 . (kan endast användas vid beställning av utvalda ”Hyrning av film i 48 timmar”).

  • Genom att lösa in ett presentkort.

4. Leverans och ångerrätt

När du använder Blockbusters produkter/tjänster levereras filmen eller serien omedelbart efter att beställningen är genomförd och avslutad, och härefter är filmen eller serien tillgänglig för kunden i enighet med de avtalade villkoren beskrivna i punkt 1.

Då den köpta filmen eller serien levereras omedelbart efter att kunden genomfört sin beställning, ska kunden vid beställningen ge sitt samtycke till att leverering av den beställda produkten sker omgående och att kunden därför frånsäger sig sin normala 14 dagars ångerrätt.

5. Blockbusterprofil, registrering av betalkort och behandling av personuppgifter

Kundens användning av Blockbuster kräver att kunden skapar en profil på www.blockbuster.se. När kunden skapar en profil hos Blockbuster väljer kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord). Kundens förmedling av inloggningsuppgifter till Blockbuster sker i krypterad form via en säker anslutning. Kundens inloggningsuppgifter är personliga uppgifter och får inte ges vidare till en tredje part. Kunden bär ansvaret för andras missbruk av dessa uppgifter.

Kunden har via sin Blockbusterprofil tillgång till kundens samling av hyrda och köpta filmer, samt en överblick över tidigare hyrda och köpta filmer och serier.

Kunden har möjlighet för att registrera sitt betalkort på sin Blockbusterprofil för betalning av kundens framtida beställningar av film och serier. Efter varje genomförd betalning skickas ett kvitto till den e-postadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil. Det kan maximalt genomföras betalningar för upp till 1500 kronor per dag med kundens registrerade betalkort.

Vid kundens registrering av betalkort registrerar och förvarar en tredje part som är godkänd enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card industry Data Security Standard) de nödvändiga betalkortsuppgifterna som används vid framtida debiteringar av kundens betalkort å Blockbusters vägnar. Kunden ger sitt samtycke till registreringen av kundens betalkort, och kunden kan när som helst ändra eller avregistrera det registrerade betalkortet.

För Blockbusters hantering av personuppgifter gäller en särskild integritetspolicy, som finns på www.blockbuster.se/privacy-policies

6. Förbud mot offentlig visning och vidare distribution

Filmer och serier som kunden beställt via Blockbuster får inte ges eller säljas vidare till en tredje part.

Kunden får inte visa filmer eller serier från Blockbuster offentligt, ge vidare filmer eller serier internt inom företag, eller kommersiellt utnyttja Blockbuster.

7. Upphovsrätt och brott mot upphovsrätten

Film och serier från Blockbuster är skyddade av upphovsrätt. Om kunden kränker en tredje parts upphovsrätt t.ex. genom kopiering, distribution, offentlig visning eller kommersiell exploatering, eller om Blockbuster används oberättigat av andra än medlemmar av kundens hushåll, har Blockbuster rätt att avbryta kundens tillgång till Blockbuster och kunden kan bli föremål för ersättningsskyldighet och/eller andra rättsliga konsekvenser.

För att kunna undersöka eventuell kopiering görs en märkning av alla tjänster eller produkter som beställs från Blockbuster. Märkningen sker i form av information som endast kan avläsas på en eventuell kopia.

8. Köp och användning av Klippkort

Kunden kan köpa ett klippkort från Blockbuster som kan användas som betalning av utvalda ”Hyrning av film i 48 timmar” i enlighet med punkterna 1-3 i dessa villkor.

På www.blockbuster.se finns information om priser för Blockbusters klippkort.

Blockbusters klippkort kan beställas på www.blockbuster.se. Klippkort betalas med det betalkort som kunden har möjlighet att registrera på sin Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5. Orderbekräftelsen på kundens köp av klippkort skickas till den e-postadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.

Klippkortet levereras och kan användas omedelbart efter att beställningen och betalningen är avslutad. Klippkortet och antalet resterande klipp kan alltid ses på kundens Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.

Kunden kan ångra beställningen av klippkortet i 14 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. Om kunden vid beställningen uttryckligen har begärt leverans av klippkortet före utgången av fristen för ångerrätt, och kunden i samband med det har upplysts om ångerrätten och om de priser som gäller för Blockbuster, måste kunden betala för de klipp som har använts, oavsett om kunden efteråt ångrar avtalet om klippkortet.

Om Blockbuster inte längre kan erbjuda beställning av film med klippkort, kommer kvarblivna klipp på kundens profil att återbetalas till kunden.

Kunden ansvarar för användningen av klippkortet i de fall där kunden överlåter användningen av klippkortet till andra. Kunden ansvarar vidare också för kostnader/förluster till följd av andras otillåtna användning av klippkortet.

9. Tvister och reklamationer

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och på icke-kontraktuella förpliktelser i anledning av detta avtal.

I eventuella tvister mellan kunden och Blockbuster med anledning av detta avtal kan kunden välja att framföra sitt klagomål eller reklamation till Blockbuster. Blockbuster tar som utgångspunkt beslut i ärendet inom 3 månader efter det att klagomålet ingavs.

Kunden har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se för att få en tvist prövad.

Båda parterna har alltid rätt vända sig till svensk domstol i enlighet med tillämplig lag.

Loading spinner