Villkor för Blockbuster

December 2016

 

Innehåll

 1. Avtalet 1
 2. Användning av Blockbuster 2
 3. Beställning, betalning och uppspelning av hyrt eller köpt material 3
 4. Leverans och ångerrätt 3
 5. Blockbuster-profil, registrering av betalkort och behandling av personuppgifter 3
 6. Förbud mot offentlig visning och vidare distribution. 4
 7. Upphovsrätt och brott mot upphovsrätten. 4
 8. Köp och användande av Klippkort 5
 9. Tvister och reklamationer 5

 

 

1. Avtalet

Blockbuster ägs av

TDC A/S

Teglholmsgade 1

DK0900 København C

Danmark

Momsnummer DK14773908

I dessa villkor härefter kallat ”Blockbuster”.

 

För användning av de tjänster och produkter Blockbuster erbjuder gäller följande villkor:

 

Blockbuster ger kunden tillgång via www.blockbuster.se eller Blockbusters applikation till streaming av film mot betalning som visas på kundens enhet som kan vara en dator, smart phone eller surfplatta samt utvalda typer av Smart TVs och spelkonsoler, härefter kallad ”Kundens enhet”.

 

Blockbuster erbjuder följande produkter:

 • Hyra av film i 48 timmar
 • Köp av film eller serier

 

Hyra av film i 48 timmar ger kunden tillgång till videostreaming och uppspelning av den hyrda filmen i 48 timmar räknat från det klockslag då uppspelningen startas. Kundens tillgång till att spela upp filmen går dock ut 30 dagar efter genomfört köp.

 

Köp av film eller serier ger kunden obegränsad tillgång till videostreaming av den köpta filmen eller serien så länge filmen eller serien är omfattad av avtalet mellan Blockbuster och rättighetsinnehavarna. Köpta filmer och serier kan laddas ned till Blockbusters applikation till smartphone eller surfplatta, och därefter kan de visas offline utan internettillgång. Om Blockbusters avtal med rättighetsinnehavarna upphör kommer kunden få tillgång till att ladda ned en kopia av filmen och kunden kommer vid dessa tillfällen meddelas via e-mail om tillvägagångssättet för nedladdningen.

 

Det vid var tid gällande utbudet av film och serier på Blockbuster samt hur du använder Blockbuster är närmare beskrivet på www.blockbuster.se.

 

2. Användning av Blockbuster

Användningen av Blockbuster förutsätter att kunden har den nödvändiga utrustningen (hårdvara och mjukvara) för användning av Blockbusters tjänster och produkter. På ww.blockbuster.se kan kunden hitta information om vilka operativsystem som Blockbuster är kompatibelt med.

 

Kunden kan beställa, betala och spela upp film så som beskrivs i punkt 3. i dessa villkor.

 

Blockbuster får endast användas för kundens, med vilket avses kundens hushåll, privata bruk, och Blockbuster får endast användas inom Sverige. Film och serier som laddats ned till Blockbusters applikation får dock spelas upp offline både i Sverige och resten av världen.

 

Kundens användning av Blockbuster kräver att kunden skapar och identifierar sig via sin profil hos Blockbuster, i enlighet med punkt 5.


Blockbuster kan användas genom alla internetanslutningar i Sverige, och på följande sätt:

 • En och samma film kan endast spelas upp på en enhet åt gången.
 • Kunden kan maximalt använda Blockbuster på 2 enheter samtidigt, och spela upp maximalt 2 olika filmer samtidigt
 • Kunden kan välja att växelvis använda Blockbuster på upp till 5 olika enheter som registreras i Blockbusters system i enlighet med punkt 5. Kunden kan avregistrera/byta ut en registrerad enhet var 30:e dag.

 

Vid användning av Blockbuster via mobildatatjänster ska kunden vara uppmärksam på att leverantören av mobildatatjänsten kan kräva betalning för användning av den datamängd mätt i megabyte (MB) som filmen kräver för att spelas upp/laddas ned. Streaming av en film som är 2 timmar lång fyller mellan 4-6 GB beroende på kvalitet och bandbredden på använd anslutning. Det rekommenderas att kunden använder Blockbuster via en bredbandsanslutning som inte är användningsbaserad.

 

För att få en tillfredsställande kvalitet vid uppspelning av de streamade filmerna rekommenderas det att nedladdningshastigheten på den internetanslutning som används är minst 10 Mbit/s. Det görs dock förbehåll för att kvaliteten på den visade filmen/serien kan variera beroende på kundens övriga användning av samma internetanslutningen som används till streaming av filmen/serien från Blockbuster, samt variationer i förbindelsens hastighet.

 

Vid uppspelning av hyrda och/eller köpta filmer kan storleken på datamängden som filmen kräver samt kraven på hastighet på den använda internetanslutningen stiga i förhållande till det som krävdes när avtalet ingick, p.g.a. den teknologiska utvecklingen.

 

Blockbuster förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen, så som på grund av drifts-eller säkerhetsmässiga skäl, temporärt stänga tillgången till Blockbusters hemsida och/eller applikation.

 

Kunden får inte använda Blockbuster utanför Sveriges gränser. Om denna regel kränks kan blockbuster avbryta tillgången till Blockbusters tjänster.

 

3. Beställning, betalning och uppspelning av hyrt eller köpt material

På www.blockbuster.se finns det information om priser för användning av Blockbuster.

 

Film kan beställas, betalas och spelas upp på www.blockbuster.se (via en dator), på Blockbusters applikation till smartphones och tablets som har Android som operativsystem, samt via Blockbusters applikation till vissa Smart TVs och spelkonsoler med tillgång till internet. Film kan spelas upp – men inte beställas – via applikationer till iPad och iPhone (IOS).

 

Kvittot för kundens beställning skickas till den e-mailadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil, i enlighet med punkt 5.

 

Betalning för Blockbusters produkter (och tjänster) kan göras på följande sätt:

 • Genom kundens betalkort som kunden sedan tidigare har registrerat till sin Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.
 • Genom att använda ett klippkort, i enlighet med punkt 8. (kan endast användas vid beställning av utvalda ”Hyra av film i 48 timmar”).
 • Genom att lösa in ett presentkort.

 

 

4. Leverans och ångerrätt

När du använder Blockbusters produkter/tjänster levereras filmen eller serien omedelbart efter att beställningen är genomförd och avslutad, och härefter är filmen eller serien till-gänglig för kunden i enighet med de avtalade villkoren beskrivna i punkt 1.

 

Då den köpta filmen eller serien levereras omedelbart efter kunden genomfört sin be-ställning, ska kunden vid beställningen ge sitt samtycke till att leverering av den be-ställda produkten sker omgående och därför frånsäga sig sin normala rätt till 14 dagars ångerrätt.

 

5. Blockbusterprofil, registrering av betalkort och behandling av personuppgifter

Kundens användning av Blockbuster kräver att kunden skapar en profil på www.blockbuster.se eller i Blockbusters applikation för tablet eller mobil. När kunden skapar en profil hos Blockbuster väljer kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord). Kundens förmedling av inloggningsuppgifter till Blockbuster sker i krypterad form via en säker anslutning. Kundens inloggningsuppgifter är personliga uppgifter och får inte ges vidare till en tredje part. Kunden bär ansvaret för andras missbruk av dessa uppgifter.

 

Kunden har via sin Blockbusterprofil tillgång till kundens samling av hyrda och köpta filmer, och tillgång till en överblick över tidigare hyrda och köpta filmer.

 

Det är en förutsättning för användning av Blockbuster att kunden registrerar sitt betalkort på sin Blockbusterprofil för betalning av kundens framtida beställningar av film och serier. Efter varje genomförd betalning skickas ett kvitto till den e-mailadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil. Det kan maximalt genomföras betalningar för upp till 1500 kronor per dag med kundens registrerade betalkort.

 

Vid kundens registrering av betalkort registrerar och förvarar en tredje part som är godkänd enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card industry Data Security Standard) de nödvändiga betalkortsuppgifterna som används vid framtida debiteringar av kundens betalkort å Blockbusters vägnar. Kunden ger sitt samtycke till registreringen av kundens betalkort, och kunden kan när som helst ändra eller avregistrera det registrerade betalkortet.

 

Blockbuster behandlar personuppgifter om kunden (namn, adress, e-mailadress, IP-adress m.m.), om kundens användning av Blockbuster (film och serier) samt vilka enheter som kunden använder när de använder Blockbusters tjänster (unikt identifikationsnummer för varje av de upp till fem enheter som kunder väljer att använda Blockbuster från i enighet med punkt 2.). Om kunden skapar sin Blockbusterprofil via Facebook behandlas också kundspecifik Facebookinformation om kunden har gett sitt samtycke till detta. Hantering av den nämnda informationen sker i syfte att:

 1. Kunna genomföra en korrekt sammanställning av kundens förbrukning
 2. Uppfylla rapporteringsskyldigheter till Blockbusters leverantörer och förhindra felaktig användning av Blockbuster
 3. Utföra egna marknadsundersökningar och marknadsföring, inklusive grund för rekommendationer av innehåll utifrån kundens övriga användning av Blockbuster

 

 

6. Förbud mot offentlig visning och vidare distribution

Film och serier som kunden beställt via Blockbuster får inte ges eller säljas vidare till en tredje part.

 

Kunden får inte visa film eller serier från Blockbuster offentligt, ge vidare film eller serier internt inom företag eller kommersiellt utnyttja Blockbuster.

 

 

7. Upphovsrätt och brott mot upphovsrätten

Film och serier från Blockbuster är skyddade av upphovsrätt. Om kunden kränker en tredje parts upphovsrätt t.ex. genom kopiering, distribution, offentlig visning eller kommersiell exploatering, eller om Blockbuster används oberättigat av andra än medlemmar av kundens hushåll har Blockbuster rätt att avbryta kundens tillgång till Blockbuster och kunden kan bli föremål för ersättningsskyldighet och/eller andra rättsliga konsekvenser.

 

För att kunna undersöka eventuell kopiering görs en märkning  av alla tjänster eller produkter som beställs från Blockbuster. Märkningen sker i form av information som endast kan avläsas på en eventuell kopia.

 

8. Köp och användande av Klippkort

Kunden kan köpa ett klippkort från Blockbuster som kan användas som betalning av utvalda ”Hyra av film i 48 timmar” i enlighet med punkterna 1-3 i dessa villkor.

 

På www.blockbuster.se finns information om priser för Blockbusters klippkort.

 

Blockbusters klippkort kan beställas på www.blockbuster.se och i applikationen till Android-enheter. Klippkort betalas med det betalkort som kunden har registrerat på sin Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5. Orderbekräftelsen på kundens köp av klippkort skickas till den e-mailadress som är kopplad till kundens Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.

 

Klippkortet levereras och kan användas omedelbart efter att beställningen och betalningen är avslutad. Klippkortet och antalet resterande klipp kan alltid ses på kundens Blockbusterprofil i enlighet med punkt 5.

 

Kunden kan ångra beställningen av klippkortet i 14 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. Om kunden vid beställningen uttryckligen har begärt leverans av klippkortet före utgången av fristen för ångerrätt och kunden i samband med det har upplysts om ångerrätten och om de priser som gäller för Blockbuster så måste dock kunden betala för de klipp som har använts oavsett om kunden efteråt ångrar avtalet om klippkortet.

 

Klippkortet är giltigt i 365 dagar räknat från leveranstidpunkten. Utgångsdatumet för klippkortet framgår av orderbekräftelsen och på kundens Blockbusterprofil.

 

Kunden kan innan utgångsdatumet för klippkortet och upp till 1 år efter klippkortet gått ut be om att eventuellt restvärde betalas tillbaka. I beräkningen av restvärdet dras betalningen för de klipp som används av, och därefter betalas det resterande värdet ut till kunden. Om kunden begär återbetalning före klippkortets utgångsdatum har Blockbuster rätt att ta ut en avgift för återbetalning av restvärdet.

 

Kunden ansvarar för användningen av klippkortet i de fall där kunden överlåter användningen av klippkortet till andra. Kunden ansvarar vidare också för kostnader/förluster till följd av andras otillåtna användning av klippkortet.

 

 

9. Tvister och reklamationer

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och på icke-kontraktuella förpliktelser i anledning av detta Avtal.

I eventuella tvister mellan kunden och Blockbuster med anledning av detta avtal kan kunden välja att framföra sitt klagomål eller reklamation till Blockbuster. Blockbuster tar som utgångspunkt beslut i ärendet inom 3 månader efter det att klagomålet ingavs.

 

Kunden har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se för att få en tvist prövad.

 

Båda parterna har alltid rätt vända sig till svensk domstol i enlighet med tillämplig lag.

 

Loading spinner